WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Konkurs na kuratora gdańskiej prezentacji we Wrocławiu
Urząd Miasta Gdańska i Instytut Kultury Miejskiej zapraszają wszystkich gdańskich artystów, kuratorów, animatorów i twórców do udziału w konkursie na kuratora gdańskiej prezentacji we Wrocławiu - Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w ramach projektu Koalicja Miast. Na zgłoszenia koncepcji programu artystycznego wpisanego w użyczoną przez Wrocław kamienicę i przylegające do niej podwórka czekamy do 24 lutego. Wyniki zostaną ogłoszone 9 marca.

Koalicja Miast to wspólny projekt pięciu miast - Wrocławia, zwycięzcy konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 oraz Gdańska, Katowic, Lublina i Łodzi, które ubiegały się o ten tytuł. Projekt ma na celu przygotowanie i prezentację najbardziej charakterystycznych dla każdego z miast narracji w przestrzeni Wrocławia - Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wrocław stanie się sceną, na której spotkają się najlepsze pomysły i praktyki kulturowe z każdego z miast Koalicji. Inicjatywa ta stwarza nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej pomiędzy miastami, promowania lokalnych artystów, tworzenia wspólnych projektów artystycznych i kulturalnych.

Głównym założeniem gdańskiej prezentacji jest stworzenie programu artystycznego wpisanego w użyczoną przez Wrocław - przestrzeń kamienicy pod adresem Włodkowica 25 i przylegającego do niego podwórka, w ramach którego w ciągu kilku dni (5-9) przedstawione zostaną wybrane działania artystyczne kierowane do szerokiej publiczności (zarówno Wrocławian jak i turystów, także zagranicznych, którzy będą odwiedzać  miasto z uwagi na obchody Roku Europejskiej Stolicy Kultury).

Podstawą prezentacji powinny być wartości, które są istotne z punktu widzenia gdańskiego genius loci i wokół których tworzona była gdańska aplikacja w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury: wolności, solidarności, otwartości oraz innych symboli istotnych dla tożsamości Gdańska, określonych m.in. w Strategii Miasta Gdańska 2030 Plus, takich jak np.: dziedzictwo Solidarności, dziedzictwo postindustrialne, miasto wielu kultur, bursztyn, port, morze, Kaszubi, Hanza, tradycje muzyczne i inne wynikające ze specyfiki miasta.

Od kuratora oczekujemy przedstawienia pisemnego scenariusza (koncepcji) prezentacji wraz z zaproponowaną listą zaproszonych artystów, którzy współtworzyliby program prezentacji i uczestniczyli w jej realizacji. Do decyzji kuratora pozostawiamy wybór sztuk, gatunków i charakteru prezentacji. Z uwagi na czas i miejsce prezentacja powinna zawierać zarówno elementy stałej ekspozycji, jak i towarzyszących jej wydarzeń. Ważnym elementem, choć nie obligatoryjnym, jest zaproponowanie wątków i/czy projektów artystycznych/kulturalnych, które byłyby otwarte na współpracę twórców gdańskich z wrocławskimi.

Przygotowując scenariusz (koncepcję) Prezentacji należy wziąć pod uwagę następujące elementy:
prezentacja powinna trwać nie krócej niż 5 dni, maksymalnie 9;
scenariusz powinien zawierać propozycje działań artystycznych oraz wskazanie artystów wraz z zapewnieniem ich dostępności w okresie realizacji prezentacji tj. 30 lipca - 7 sierpnia 2016 r. oraz w okresie wcześniejszym - w czasie przygotowywania realizowanych przez nich projektów artystycznych;
prezentacja powinna być dostępna w miejscu jej realizacji przez cały dzień, w konsekwencji jej część - część przewidzianych do realizacji w ramach prezentacji projektów artystycznych powinna mieć charakter wystawienniczy (stałej ekspozycji);
przewidywany maksymalny budżet prezentacji to kwota 350 tysięcy złotych brutto; przewidywany budżet obejmuje koszty wszystkich działań artystycznych oraz organizacyjnych (zarówno w Gdańsku, jak i we Wrocławiu) przewidzianych programem prezentacji;
konkurs kierowany jest do osób indywidualnych lub kolektywów kuratorskich (kuratorzy, artyści, animatorzy, inni), osób pracujących indywidualnie lub związanych z organizacjami kultury (narodowymi, samorządowymi i pozarządowymi) jednostek organizacyjnych, osób prawnych, których przedmiot działalności obejmuje prowadzenie działalności artystycznej/kulturalnej,
równolegle do konkursu jest ogłoszony konkurs na pojedyncze projekty realizowane we Wrocławiu, które decyzją kandydata będą mogły zostać włączone w ramy prezentacji w kamienicy przy Włodkowica 25 (jeśli nie - będą realizowane w innych lokalizacjach)

Załącznikiem do konkursu są plany i zdjęcia kamienicy przy ul. Włodkowica 25 i przyległego podwórka. Organizator i IMPART zobowiązuje się do doprowadzenia kamienicy do stanu surowego tzn oddać ją z doprowadzoną elektrycznością, wysprzątaną z mebli i innych przedmiotów, z wyburzonymi ściankami działowymi w poszczególnych lokalach mieszkalnych (do dyspozycji będzie 6 lokali), wymalowanej na jeden uzgodniony kolor. Istnieje możliwość decydowania o zmianie ustawienia ścian karton-gipsowych.

Na zgłoszenia organizatorzy oczekują do dnia 24 lutego 2016 r. Autor/autorzy najciekawszych koncepcji prezentacji zostaną zaproszeni na spotkanie z organizatorami w celu osobistego przedstawienia swojej koncepcji prezentacji. Aplikacje należy wysyłać na mail: koalicjamiast@ikm.gda.pl. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 marca 2016 roku na stronie www.ikm.gda.pl/koalicjamiast

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru części zaproponowanej koncepcji prezentacji w porozumieniu z autorem koncepcji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia niniejszego konkursu bez podania przyczyny. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Aleksandrą Szymańską, adres e-mail: aleksandra.szymanska@ikm.gda.pl.