WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Dwie dyskusje publiczne w Biurze Rozwoju Gdańska
Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza w tym tygodniu na dwie dyskusje publiczne: we wtorek 9 lutego omawiany będzie plan dotyczący dzielnicy Kokoszki, natomiast w środę 10 lutego - Nowego Portu.

Obydwa spotkania rozpoczną się o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 na czwartym piętrze w pokoju numer 408.

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fabrycznej

Obszar objęty jest granicami planu o powierzchni około 11,35 ha. Znajduje się w jednostce strukturalnej Kokoszki Mieszkaniowe i obejmuje teren zlokalizowany w rejonie ulic Nowatorów, Kartuskiej i Fabrycznej. Celem sporządzenia planu jest weryfikacja układu drogowego, oraz przeznaczenia działki gminnej na cele rekreacyjne, oraz określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek prywatnych w trójkącie ulic Nowatorów, Fabrycznej i Kartuskiej oraz ustalenie zasad ich obsługi komunikacyjnej.

Rudniki Błonia na zachód od ulicy Połęże

Obszar planu o powierzchni ok. 9,87 ha, graniczy od północy z terenami projektowanej funkcji produkcyjno-usługowej oraz kolejowymi, od wschodu z ulicą Połęże, od południa z terenami kolejowymi i melioracyjnymi, od zachodu z ulicą Zawodzie i projektowaną ulicą Sandomierską. Celem jest weryfikacja planowanego układu drogowego w dostosowaniu do zrealizowanego węzła Błonia oraz parametrów urbanistycznych w stosunku do obowiązującego planu Rudniki Błonia-Zachód w mieście Gdańsku z 2007 r. co przełoży się na bardziej ekonomiczne wykorzystanie gruntu.

Uwagi do 15 marca
Wszelkie uwagi do planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2016 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.