WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Do 17 lutego można składać uwagi do trzech planów zagospodarowania
Jeszcze tylko jutro można składać uwagi do projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego trzech obszarów - Siedlce, Wyspa Spichrzów i Stogi Portowe.Miejscowe Plany zostały wyłożone do publicznego wglądu w styczniu. Zgodnie z procedurą do każdego z nich odbyła się dyskusja publiczna, podczas której można było zgłosić swoje propozycje. Ponadto każdy może zgłosić pisemne uwagi, które należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.plCo powinna zawierać uwaga:

- Imię i nazwisko właściciela (z podpisem)

- Adres posesji, której dotyczy wniosek

- Numer ewidencyjny działki, na której leży posesja

- Przedmiot uwagi

- Argumenty przeciwko kwestionowanym zapisomWyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno

Plan, nad którym pracuje Zespół Urbanistów "Śródmieście", obejmuje obszar o powierzchni około 13,67 ha, na którym projektuje się m.in. kontynuację ulicy Chmielnej z zabudową mieszkaniowo-usługową po obu stronach z podziałem na kwartały zabudowy, które kontynuują charakterystyczną dla Wyspy Spichrzów strukturę urbanistyczną. Zaproponowane przez BRG rozwiązania spotkały się na dyskusji publicznej z różnymi opiniami. Największe kontrowersje wzbudziły zapisy odnoszące się do liczby miejsc parkingowych przewidzianych przy ulicy Toruńskiej oraz proponowane parametry dotyczące wysokości zabudowy i intensywności - niektórzy mieszkańcy kwestionowali te zapisy. Wystosowano także kilka postulatów dotyczących m.in. zakazu lokalizacji schodów na poziomie ulicy, wprowadzenia dokładniejszych zapisów w sprawie pierzei eksponowanych, ustalenia minimalnej szerokości chodników czy usytuowania miejsc parkingowych względem ulicy.Stogi Portowe w rejonie Twierdzy Wisłoujście i ulicy Charpantiera

W tych okolicach planowana jest aktualizacja zapisów planu obowiązującego, tak aby poprawić infrastrukturę turystyczną w rejonie zabytku, jakim jest Twierdza Wisłoujście. Na podstawie nowych zapisów będzie można zrealizować parking dla autokarów i samochodów osobowych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia na teren zabytku oraz przystanku tramwaju wodnego. Obecne na dyskusji publicznej osoby nie miały zastrzeżeń w związku ze zmianami, jakie zaproponowało BRG. Jedyne wątpliwości dotyczyły możliwości realizacji zabudowy na danym terenie lub jej braku.Siedlce rejon ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,30 ha ograniczony: od północy - Wojskowym Cmentarzem Francuskim i terenem zieleni nieurządzonej; od wschodu - ulicą Powstańców Warszawskich; od południa i zachodu - ulicą Legnicką. Na spotkaniu pojawiły się wątpliwości co do pierzei eksponowanej i wysokości zabudowy. Ogólnie projekt planu spotkał się pozytywnymi opiniami. Doceniono wysiłki Biura Rozwoju Gdańska we wdrażaniu polityki kreowania ładu przestrzennego.Protokoły z dyskusji publicznej dostępne są na stronie: http://brg.gda.pl/lista.php?dzial=protokoly