WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - co trzeba i warto wiedzieć?
Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntów na terenie Gdańska? Pamiętaj - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu należy wnosić do 31 marca każdego roku. W uzasadnionych przypadkach ustalony może zostać inny termin, warunkiem jest złożenie wniosku nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami (art. 71 ust. 4, Dz. U. 2015. 1774 - tekst jedn. zm. Dz. U. 2015. 1777, zm. Dz. U. 2016. 65) każdy użytkownik wieczysty zobowiązany jest do wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu do 31 marca każdego roku. Jednak, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska, na uzasadniony wniosek użytkownika, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, istnieje możliwość ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej za 2016 rok.

Co ważne, alternatywny termin wniesienia opłaty nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego i uzależniony jest od wysokości opłat ciążących na użytkownikach wieczystych. I tak:

. Dla użytkowników wieczystych zobowiązanych do wnoszenia opłat rocznych w kwocie od 101 zł. do 30.000 zł, ustala się termin zapłaty do 30 czerwca 2016 r.

. Dla użytkowników wieczystych zobowiązanych do wnoszenia opłat rocznych w kwocie ponad 30.000 zł, ustala się termin zapłaty do 30 września 2016 r.

Jak aplikować o zmianę terminu wniesienia opłaty?
W przypadku osoby fizycznej konieczne jest jedynie złożenie wniosku (formularz do pobrania w Zespołach Obsługi Mieszkańców) wraz z uzasadnieniem (konieczne podanie adresu nieruchomości).

Przedsiębiorcy do wniosku wraz uzasadnieniem (formularz - jak dla osób fizycznych) dołączyć muszą:
- opis sytuacji ekonomicznej wraz z ostatnim sprawozdaniem finansowym (sporządzonym zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), sprawozdaniem F-01 za ostatni kwartał,
- zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis za okres bieżącego roku i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, bądź zaświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis ww. okresie,

(!) W przypadku uzyskania pomocy de minimis: wartość uzyskanej pomocy ww. okresie nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

Wnioski należy składać w punktach podawczych w Zespołach Obsługi Mieszkańców, bądź przesłać pocztą (ważna data stempla pocztowego) na adres:

Wydział Skarbu
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Jesteś osobą fizyczną - możesz ubiegać się o bonifikatę
Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego udzielana jest osobom fizycznym, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. W minionym roku dla udzielenia bonifikaty obowiązywała kwota w wysokości - 1891,73 zł brutto.

Kwota, która obowiązywać będzie w tym roku, nie została jeszcze opublikowana przez Prezesa GUS.

(Oświadczenie o wysokości dochodów brutto - do pobrania w Zespołach Obsługi Mieszkańców).

Gdzie uzyskasz szczegółowe informacje?
. W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych - Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 225, 226, 227 (II piętro),
. W sprawie opłat za użytkowanie gruntów Skarb Państwa - Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 424 (IV piętro)

W załączeniu:

wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty należności z tytułu użytkowania wieczystego (28.5 KB)

oświadczenie o wysokości dochodów brutto (30 KB)