WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Wspólnie dla jakości architektury Gdańska
Rozpoczął pracę zespół koordynacyjny czterech dyrektorów miejskich jednostek, którego zadaniem jest koordynacja działań na rzecz polityki ładu przestrzennego. W jakim celu powołano zespół? - Żeby móc wcześniej niż na etapie pozwolenia na budowę, bo już na etapie koncepcji pozyskiwać informacje o zamierzeniach inwestora i podejmować z nim rozmowy - mówi Andrzej Duch, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Zadaniem zespołu będzie kształtowanie i koordynacja działań na rzecz polityki ładu przestrzennego - przede wszystkim w odniesieniu do większych inwestycji oraz tych lokalizowanych w prestiżowych i eksponowanych miejscach Gdańska.

Ustawodawca uznał na początku XXI-go wieku, że ograniczy (w naszym wypadku - prezydentowi miasta) wpływ na jakość przestrzeni miejskiej, zabierając mu uprawnienia do oceny wyglądu, estetyki i architektury obiektów budowlanych. Z prawa budowalnego wykreślono art. 4 mówiący o obowiązku zharmonizowania projektowanej zabudowy z otoczeniem, przerzucając tę odpowiedzialność wyłącznie na projektantów i inwestorów. W gestii samorządów pozostało sporządzanie planów miejscowych.

Uznaniowość w wydawaniu decyzji i pozwoleń pozostawiono służbom konserwatorskim - przede wszystkim Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Przykładów dobrej architektury w Gdańsku jest wiele, przede wszystkim tam, gdzie Miasto ma wpływ na jej jakość. Jednak ostatnio najgłośniej jest o projekcie, który ma powstać na terenach postoczniowych - o Bastionie Wałowa. To przykład nie najlepszej architektury, przeciwko której wspólnie protestują mieszkańcy i władze miasta. Sposobem, by tego typu przypadków było na Młodym Mieście jak najmniej (i to bez obciążania nas wszystkich kosztami odszkodowań) jest wpisanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków poszczególnych obiektów, co dałoby im niezbędną ochronę. Dzięki takiemu wpisowi (zwanemu obszarowym) inwestorzy musieliby uzgadniać z konserwatorem wszelkie działania inwestycyjne. Jednak nie wszędzie takie działania konserwatora mają uzasadnienie - czy wtedy można zrobić coś innego? Tym bardziej, że duże, znaczące inwestycje zmieniają Miasto. Często na wiele lat.

Dlatego właśnie w Gdańsku powołano "zespół do spraw kształtowania i koordynacji działań na rzecz polityki ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do znaczących zamierzeń inwestycyjnych na terenie miasta Gdańska". To nazwa robocza, pod którą kryje się czworo dyrektorów miejskich jednostek: dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o. oraz prezes Zarządu Gdańskie Melioracje sp. z o.o.

- Zespół powołano, żeby móc wcześniej niż na etapie pozwolenia na budowę, bo już na etapie koncepcji pozyskiwać informacje o zamierzeniach inwestora i podejmować z nim rozmowy - mówi Andrzej Duch, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury. - Służyć będzie temu wymiana informacji między naszymi jednostkami i przygotowywanie opinii, czy przedstawiona przez inwestora koncepcja zagospodarowania terenu wpisuje się w ład przestrzenny i została dostosowana do krajobrazu i otaczającej zabudowy. Taka opinia nie będzie potwierdzeniem zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na danym terenie lub decyzji o warunkach zabudowy. Nie będzie również potwierdzeniem zgodności z przepisami odrębnymi. Opinia sporządzona według konkretnego wzoru będzie przekazywana poszczególnym gestorom uzbrojenia podziemnego, by uwzględnili ją przed wydaniem przez nich warunków technicznych dla konkretnego zamierzenia.

Zadaniem zespołu będzie więc kształtowanie i koordynacja działań na rzecz polityki ładu przestrzennego. Szczególnie w odniesieniu do większych inwestycji oraz tych lokalizowanych w prestiżowych i eksponowanych miejscach. To tam gestorzy uzbrojenia podziemnego (GIWK, Melioracje Gdańskie oraz ZDiZ) żądać będą na etapie wydawania warunków technicznych, koncepcji programowo-przestrzennej przedstawiającej planowane zamierzenie.

- To już się dzieje - podkreśla Andrzej Duch. - Pamiętajmy jednak, że praca zespołu zakłada dobrą wolę inwestora, jego chęć rozmowy na temat architektury danego miejsca. Wiele zależy od jego nastawienia, jednak warto podjąć takie działania, bo warto podejmować wszelkie działania pozaustawowe, gdy chodzi o wygląd naszego miasta.

Zobacz także - prezydent Paweł Adamowicz o Bastionie Wałowa:
http://www.adamowicz.pl/bastion-niezgody