WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Prezydent zawiesza postępowanie w sprawie pozwoleń na rozbiórkę
24 marca prezydent Gdańska zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę trzynastu obiektów znajdujących się na terenie byłej Stoczni Cesarskiej.15 i 24 lutego Stocznia Cesarska Sp. z o.o. złożyła wnioski o rozbiórkę łącznie trzynastu obiektów znajdujących się na terenie dawnej Stoczni Cesarskiej w Gdańsku:

    A 11 (nr ewid. 392A) budynek podstacji elektrycznej
    175 A (nr ewid. 128 A) budynek byłej centrali telefonicznej
    12 A (nr ewid. 10 A) budynek podstacji
    288 A budynek socjalno-biurowy
    168 A budynek socjalno-biurowy
    41 A hala ślusarni
    287 A budynek socjalno-biurowy
    393 A (nr ewid. A1) budynek podstacji elektrycznej
    409 A budynek baru
    387 A budynek magazynu modeli
    352 A budynek wypożyczalni narzędzi
    A 14 budynek trafostacji
    114 A wiata stalowa

Żaden z tych obiektów nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Wszystkie znajdują się na terenie byłej Stoczni Cesarskiej, a wobec tego obszaru Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął procedurę wpisu do rejestru zabytków. Urząd Miejski został poinformowany o wszczęciu przez Konserwatora postępowania pismem z dnia 10 marca 2016 r., które wpłynęło do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.


24 marca prezydent Gdańska wydał postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę trzynastu budynków znajdujących się na terenie byłej Stoczni Cesarskiej. Zawieszenie decyzji będzie obowiązywać do czasu zakończenia decyzją ostateczną Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu zabudowy dawnej Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.Podstawa prawna

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Zgodnie zaś z § 2, gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Na postanowienie prezydenta Gdańska służy wnioskodawcy zażalenie do Wojewody Pomorskiego w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Postanowienie zostanie oficjalne wysłane inwestorowi w piątek 25 marca.