WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIA쥱NIU!
 
.
<<
MIROS쥱W ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdask
STRONA GSWNA    GALERIA ZDJ覺  FACEBOOK KONTAKT
Projekt "GPS - Gotowo뜻 Praca Samodzielno뜻"
Gdaski projekt "GPS - Gotowo뜻 Praca Samodzielno뜻" zosta wybrany w pierwszym konkursie na projekty dofinansowane ze 턳odkw Europejskiego Funduszu Spo쿮cznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W konkursie Zarz켨 Wojewdztwa Pomorskiego wybra 23 projekty.Celem projektu jest zwikszenie szans na zatrudnienie osb dotknitych i zagro퓇nych ubstwem i wykluczeniem spo쿮cznym poprzez wdro풽nie kompleksowych programw aktywizacji spo쿮czno-zawodowej.


Wsparciem zostan objte 543 osoby zagro퓇ne ubstwem lub wykluczeniem spo쿮cznym oraz 67 osb stanowi켧ych otoczenie tych osb - np. cz쿽nkowie rodzin.


- Pierwszym, a zarazem kluczowym punktem pracy z dan osob lub rodzin, bdzie wszechstronna diagnoza, ktra pomo풽 ustali w jakim miejscu znajduje si uczestnik projektu oraz jakim wsparciem nale퓓 go otoczy, aby wspomc go w drodze ku usamodzielnieniu od systemu pomocy spo쿮cznej. Wa퓆e 풽by oferowane wsparcie by쿽 z jednej strony jak najbardziej kompleksowe, a z drugiej strony odpowiada쿽 na indywidualne potrzeby uczestnikw projektu - mwi Piotr Kowalczuk zastpca prezydenta ds. polityki spo쿮cznej.

Wsparcie osadzone zostanie przede wszystkim na pracy socjalnej, 턻iadczonej przez pracownikw socjalnych MOPR oraz wyposa풽niu ich w dodatkowe narzdzia (instrumenty aktywizacji spo쿮cznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej) pozwalaj켧e na skierowanie pomocy do osb, w tym osb z niepe쿻osprawno턢iami, ktre bez udzia퀅 w projekcie maj najmniejsz szans na rozwi콄anie dotykaj켧ych je problemw.

Wachlarz oferowanego wsparcia bdzie bardzo szeroki. Uczestnicy projektu bd mogli liczy na pomoc pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcie specjalistyczne, np. psychologa, czy te specjalisty ds. uzale퓆ie. Pomys쿽dawcy projektu du엽 wag przyk쿪daj do aktywizacji zawodowej uczestnikw projektu. W zwi콄ku z powy퓋zym podjtych zostanie szereg dzia쿪, ktre docelowo maj doprowadzi do pozyskania zatrudnienia, w tym m. in. doradztwo i po턳ednictwo zawodowe, sta풽 i szkolenia zawodowe, realizowany we wsp車pracy z PUP Program Aktywizacja i Integracja, czy te zajcia w ramach Centrum Integracji Spo쿮cznej.

-Dzikuj Wydzia쿽wi Rozwoju Spo쿮cznego za inspiracj partnerw do z쿽풽nia projektu "GPS - Gotowo뜻 Praca Samodzielno뜻". Ciesz si, 풽 wsplnie pracowa nad nim bd: Miejski O턳odek Pomocy Rodzinie w Gdasku - Lider Partnerstwa, Fundacja Oparcia Spo쿮cznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osb
z Upo턫edzeniem Umys쿽wym Ko쿽 w Gdasku, Zak쿪d Doskonalenia Zawodowego oraz Towarzystwo Pomocy im. 쫤. Brata Alberta Ko쿽 Gdaskie - mwi Kowalczuk.

Realizacja projektu potrwa do pa펋ziernika 2018 r.

Ca쿸owita warto뜻 realizowanego projektu wyniesie 8 969 919,88 z, z czego 85% bdzie pochodzi쿽 ze 턳odkw Unii Europejskiej.