WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Rada Miasta wyznaczyła obszary do rewitalizacji
Radni Miasta Gdańska na kwietniowej sesji wyznaczyli obszary zdegradowane i obszary do rewitalizacji w naszym mieście. Wskazano osiem obszarów zdegradowanych, z których cztery będą poddane rewitalizacji. Następnym etapem będzie przystąpienie do Gminnego Programu Rewitalizacji.

W wyniku delimitacji oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych (szczegóły i wyniki konsultacji w dalszej części tekstu) w projekcie uchwały wskazano na terenie Gdańska osiem obszarów zdegradowanych:

- Biskupia Górka / Stary Chełm,
- Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,
- Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
- Orunia,
- Stogi Mieszkaniowe,
- Brzeźno - osada rybacka,
- Przeróbka Mieszkaniowa,
- Angielska Grobla, Dolny Wrzeszcz - Wajdeloty, Wyspiańskiego.

Spośród tych ośmiu obszarów, z uwagi na kumulację negatywnych zjawisk, (których występowanie potwierdza przeprowadzona delimitacja), do objęcia działaniami rewitalizacji Radni Miasta Gdańska wskazali:

- Biskupią Górkę i Stary Chełm,
- Dolne Miasto, Plac Wałowy i Stare Przedmieście,
- Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
- Orunię.

Obecnie, po podjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gdańsku, Miasto może przystąpić do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji. Zakres oraz działania związane z jego sporządzeniem objęte są, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, odrębną procedurą.

Konsultacje społeczne: spotkania, ankiety, uwagi

Przygotowaniu uchwały towarzyszyły szeroko zakrojone konsultacje społeczne, które rozpoczęły się na przełomie stycznia i lutego. Projekt uchwały zaprezentowano Radom Dzielnic. W trzech spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielami Gminy łącznie uczestniczyło 176 mieszkańców. Pragnąc zapewnić jak najszerszy udziału społeczny przeprowadzono także ankietę, w której wzięło udział 1003 respondentów.

Ankieta składała się z czterech pytań, w których mieszkańcy mogli wskazać obszary najpilniej wymagające rewitalizacji oraz zgłosić swoje postulaty dotyczące przebiegu granic wskazanych obszarów.

Spośród wskazanych w projekcie uchwały pięciu obszarów rewitalizacji uczestnicy poproszeni zostali o wskazanie dwóch, które ich zdaniem powinny być najpilniej rewitalizowane. Respondenci pierwszeństwo rewitalizacji przypisali obszarowi Biskupia Górka / Stary Chełm / Oruńskie Przedmieście, na który wskazywało 43,67 % respondentów. Drugim obszarem najczęściej wskazywanym jest Dolne Miasto / Plac Wałowy/ Stare Przedmieście i kolejno Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście / Letnica, Dolny Wrzeszcz - Wajdeloty, Wyspiańskiego i Orunia.

Na pytanie "Czy zmieniłbyś granice obszarów zdegradowanych?" ponad połowa respondentów odpowiedziała "Nie" (58 % uczestników badania). W powyższej kwestii odpowiedzi "Nie wiem" udzieliło 35 % respondentów, natomiast zmiany w granicach w proponowanym projekcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gdańsku chciałoby 7% uczestników. 13% spośród respondentów opowiadających się za zmianą granic wskazało potrzebę rozszerzenia terenu Biskupia Górka / Stary Chełm / Oruńskie Przedmieście o ulice Górka i Rogaczewskiego.

Do dnia 4 marca 2016 r. wpłynęło również około 750 pism zawierających uwagi do poddanego konsultacjom projektu uchwały. Najwięcej osób zajęło swoje stanowisko w sprawie włączenia obszaru Stogi do obszarów rewitalizacji. W tej sprawie wpłynęło 688 pism. Z uwagi na niespełnienie wskaźnika kluczowego oraz wskaźnika fakultatywnego w podsystemie społecznym obszar ten nie zakwalifikował się jako obszar rewitalizacji (pozostał obszarem zdegradowanym).

Uwagi dotyczyły wszystkich obszarów poddanych konsultacjom. W większości wniosków mieszkańcy wskazywali tereny, o które należy rozszerzyć obszary rewitalizacji, wpłynęły również wnioski o wyłączenie terenów z obszarów rewitalizacji oraz zmianę klasyfikacji z obszarów zakwalifikowanych jako zdegradowane na obszary rewitalizacji. Łączna powierzchniach terenów o poszerzenie których wnioskowano wyniosła 3031,6 ha.

Podsumowanie konsultacji społecznych wraz z rozstrzygnięciem zgłoszonych w ich trakcie wniosków zostało opublikowane w raporcie w pierwszym tygodniu kwietnia 2016 r. na stronie internetowej http://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja,1027,49469.html

Uwzględniono uwagi mieszkańców

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych wyłączono z obszarów zdegradowanych tereny kontynuacji działań rewitalizacyjnych: Dolny Wrzeszcz oraz Letnicę. Głównym kryterium przyjętym przy rozstrzyganiu wniosków były współczynniki zawarte w delimitacji.

Dodatkowo wprowadzono korekty granic w pozostałych obszarach zdegradowanych. Teren Biskupiej Górki i Starego Chełmu powiększono o zabudowę przy ul. Górka i Rogaczewskiego i teren Lunety Caffarellego. Zgodnie z postulatami mieszkańców teren Oruńskiego Przedmieścia przeniesiono z obszaru Biskupiej Górki / Stary Chełm do obszaru Orunia. Na terenie tym wprowadzono korektę granic dodając historyczną zabudowę zlokalizowaną na gruntach gminnych przy ulicy Małomiejskiej. Rozszerzono obszar Stogi o prowadzącą do plaży ul. Nowotną, a obszar Przeróbki o zabudowę wymagającą interwencji społecznych przy ul. Siennickiej. Ze wskazanego w projekcie uchwały obszaru zdegradowanego Angielskiej Grobli wyłączono grunty niebędące własnością gminną - tereny po byłych zakładach miejskich oraz tereny przy skrzyżowaniu ul. Angielska Grobla i Dziewanowskiego.

Więcej informacji oraz uchwała do pobrania: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Rada-Miasta-wyznaczyla-obszary-do-rewitalizacji,a,52651