WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Rusza rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza - Gdańsk
Rozpoczęła się rekrutacja młodzieży wybitnie uzdolnionej z matematyki, fizyki i informatyki, aktualnych uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum. W projekcie czekają na nich m.in. spotkania akademickie, opieka mentorów, obozy naukowe i innowacyjne metody nauczania. Rekrutacja trwa do 15 lipca.

Ruszyła kolejna edycja projektu Zdolni z Pomorza. Zgłaszać do projektu szczególnie uzdolnionych uczniów z matematyki, fizyki i informatyki mogą nauczyciele, psycholodzy, rodzice lub inna osoba dorosła dostrzegająca ich uzdolnienia. W każdym wypadku na nominowanie ucznia zgodę musi wyrazić rodzic/opiekun prawny ucznia. Uczestniczyć w projekcie mogą uczniowie aktualnych klas VI szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjów. W ramach projektu przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych, warsztatów projektowych, rozwijających kreatywność, spotkań akademickich, obozów naukowych i wielu innych form wsparcia.

Zasady rekrutacja
Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić dokumenty: arkusz nominacji, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, wniosek o przeprowadzenie badań pedagogiczno-psychologicznych. Zgłoszenia do projektu można składać w szkołach lub bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, pokój 304. Termin zgłaszania kandydatów upływa 15 lipca 2016.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Rusza-rekrutacja-do-projektu-Zdolni-z-Pomorza-Gdansk,a,55683
Zgłoszeni kandydaci wezmą udział w badaniach diagnostycznych, przeprowadzonych przez wskazaną przez komisję rekrutacyjną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gdańsku, które są podstawą do zakwalifikowania kandydata do testu uzdolnień kierunkowych.

Test uzdolnień kierunkowych sprawdza, jakość rozumowania i działania w sytuacjach nietypowych, dojrzałość i niestandardowość myślenia. O terminach kolejnych etapów rekrutacji kandydaci będą informowani przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Uwaga! Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty dla uczniów gimnazjów z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka mogą skorzystać z uproszczonej formy rekrutacji. Oznacza to, że nie muszą uczestniczyć w teście uzdolnień kierunkowych i uzyskują maksymalną liczbę punktów i w konsekwencji rekrutowani są do projektu w pierwszej kolejności. W takim przypadku wymagane jest dołączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

Program Zdolni z Pomorza
Program realizowany jest od 1 września 2013 r. był przez Regionalne Centrum Nauczania Kreatywnego z siedzibą w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.  Podczas 3 lat trwania programu wzięło w nim udział około 2 600 uczniów.

Zdolni z Pomorza skierowany jest do najwybitniejszych uczniów naszego regionu. Statystycznie 3-5 procent populacji dzieci przejawia wybitne uzdolnienia. Panuje przekonanie, że zdolny sobie "jakoś" zawsze poradzi. A nie powinien radzić sobie "jakoś", tylko bardzo dobrze. Dlatego, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, Samorząd Województwa Pomorskiego zdecydował o realizacji projektu, którego efektem ma być regionalny systemu wspierania uczniów uzdolnionych.

Celem ogólnym projektu,  jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych. Model systemowego wspierania uczniów uzdolnionych oraz narzędzia, które zostaną wypracowane w zakresie matematyki, fizyki i informatyki będą mogły mieć zastosowanie również w innych dziedzinach.

Do współpracy przy projekcie nad stworzeniem regionalnego systemu wspierania uczniów uzdolnionych zostali zaproszeni nauczyciele, kadra kierownicza szkół, uczelnie wyższe, psycholodzy, pedagodzy, konsultanci i doradcy metodyczni oraz przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych, a także pracodawców.