WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdańsk znajduje się w czołówce miast organizujących rodzinną pieczę zastępczą.
Gdańsk znajduje się w czołówce miast organizujących rodzinną pieczę zastępczą. Organizator oraz Kapituła Konkursu wyróżniła 13 powiatów. Obecność Gdańska wśród nich cieszy tym bardziej, że został wyróżniony po raz kolejny. Wyróżnienie zostało wręczone podczas IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie.
Gdańsk znajduje się w czołówce miast organizujących rodzinną pieczę zastępczą. Organizator oraz Kapituła Konkursu wyróżniła 13 powiatów. Obecność Gdańska wśród nich cieszy tym bardziej, że został wyróżniony po raz kolejny. Wyróżnienie zostało wręczone podczas IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie.

Miasto Gdańsk podnosi rangę społeczną rodzin zastępczych. Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w polskim systemie prawnym oraz w polityce społecznej nadaje bardzo wysoką rangę rodzinie. To rodzina i jej wsparcie w środowisku lokalnym jest priorytetem w pracy wszystkich instytucji i służb. Ustawa podkreśla konieczność integralnego i interdyscyplinarnego postępowania w zakresie wspierania rodziny, w powiązaniu z profilaktyką, której celem jest przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Koncentrując się na potrzebach dzieci, odchodzimy od umieszczania ich w instytucjach, w związku z tym nieustannie musimy poszerzać krąg osób gotowych pełnić funkcję rodziny zastępczej - mówi Piotr Kowalczuk zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej w Gdańsku.


Dziecko jest najważniejsze

Kongres jak co roku odbył się pod hasłem "Dziecko jest najważniejsze". Mówiono wiele na temat deinstytucjonalizacji opieki nad dziećmi, budowaniu przywiązania w rodzinach zastępczych, psychicznym wspieraniu dzieci w pieczy  czy codziennej pracy. Przedstawiono także sędziowską perspektywę umieszczania dzieci w pieczy zastępczej
i zadania zlecane organizacjom pozarządowym. Zaprezentowano także lokalne dobre praktyki w tym zakresie. Wszystkie wystąpienia na Kongresie były związane z tematem "rodzina zamiast instytucja".

- Naszym działaniom od dawna przyświeca przekonanie zaczerpnięte z Konwencji o Prawach Dziecka, że we wszystkich decyzjach dotyczących dzieci, podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej, sądy, władze samorządowe czy ciała ustawodawcze sprawą nadrzędną powinno być najlepsze zabezpieczenie rzeczywistych potrzeb dziecka. Wierzymy, że łącząc siły i doświadczenia wielu miast, powiatów ziemskich, sądów, ekspertów i rodziców zastępczych, możemy zbudować system przyjazny dziecku, który będzie realnie wspierał prawo dziecka do wychowania w rodzinie. Jeśli zaś zajdzie konieczność umieszczenia dziecka poza własną rodziną chcemy zachęcać powiaty by kierowały najmłodsze dzieci wyłącznie do rodzinnej opieki zastępczej"- mówi Edyta Wojtasińska, Przewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Koalicja na rzecz rodzinnej opieki zastępczej  to grupa praktyków z całej Polski. - Naszą misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, będą miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia - podkreśla Edyta Wojtasińska.


Ważne zadanie społeczne

- Rodzicielstwo zastępcze to ważne zadanie społeczne - tworzy warunki sprzyjające rozwojowi i wychowaniu dzieci, które znalazły się w trudniejszej sytuacji życiowej. Gdy brakuje wsparcia rodziny biologicznej daje szansę i nadzieje na pomyślne dzieciństwo - mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego.

- Wręczono dzisiaj wiele zasłużonych wyróżnień za Państwa serce i oddanie w codziennej pracy na rzecz tworzenia dzieciom przyjaznych warunków do rozwoju. Jednak to najpiękniejsze podziękowanie rodzice zastępczy otrzymują każdego dnia od swoich dzieci - uśmiech. Priorytetem zawsze jest rodzina biologiczna, jednakże gdy doświadcza ona trudności, niezbędne jest przejęcie obowiązków rodzicielskich przez opiekunów zastępczych, którzy pełnią nieocenioną rolę w realizacji prawa dziecka do wychowania w rodzinie - podkreślił Marek Michalak.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadzi nabór kandydatów

W Gdańsku jest 377 rodzin  zastępczych, w tym 113 niezawodowych, 9 rodzinnych domów dziecka, 220 rodzin spokrewnionych i 35 rodzin zawodowych. Rodziny te otaczają opieką ponad 571 dzieci. W ostatnim czasie Gdańsk odnotowuje wzrost liczby dzieci powracających z rodzin zastępczych do rodzin biologicznych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadzi nabór kandydatów na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zaprasza do współpracy osoby, którym leży na sercu dobro dzieci potrzebujących opieki ze strony dorosłych. Najbliższe szkolenie zaplanowano na wrzesień. Szkolenie potrwa kilka miesięcy. Podziel się domem! Więcej informacji znajduje się na stronie: http://mopr.gda.pl/400-szkolenie-pride