WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Jeszcze trzy dni na składanie uwag do projektu planu Targu Drzewnego
Tylko do 14 lipca można składać uwagi do projektu planu "Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej". Należy je złożyć na piśmie do Biura Rozwoju Gdańska.


Celem sporządzenia projektu planu było dostosowanie wymogów parkingowych do ustalonych w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska" z 2007 roku (jak dla strefy parkingowej B - ograniczonego parkowania) w odniesieniu do usług. Teren objęty granicami planu położony jest w centralnym obszarze Śródmieścia, dla którego miasto prowadzi politykę ochrony układu ulicznego przed nadmiernym obciążeniem ruchem kołowym. W związku z tym zasadne było przyjęcie maksymalnego wskaźnika parkingowego dla zabudowy mieszkaniowej, ograniczonego do 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie.Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w czerwcu. Zgodnie z procedurą, odbyła się także dyskusja publiczna, podczas której można było omówić z projektantami swoje propozycje rozwiązań. Ponadto każdy może zgłosić pisemne uwagi, które należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.plCo powinna zawierać uwaga?

- Imię i nazwisko właściciela (z podpisem)

- Adres posesji, której dotyczy wniosek

- Numer ewidencyjny działki, na której leży posesja

- Przedmiot uwagi

- Argumenty przeciwko kwestionowanym zapisom21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.plProtokoły z dyskusji publicznej dostępne są na stronie: http://brg.gda.pl/lista.php?dzial=protokoly