WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Innowacja w opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
Jako jedyna instytucja w Polsce gdański MOPR pozyskał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie w wysokości 106 250,00 zł na opracowanie kompleksowego Gdańskiego modelu deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Jego głównym elementem jest asystent środowiskowy, który będzie wspierał osoby chore w środowisku rodzinnym.
Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pozytywnie zaopiniowali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju oraz eksperci z obszaru zdrowia psychicznego.

Zespół ekspertów z dziedziny zdrowia psychicznego pracujących pod kierunkiem specjalistów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku opracowuje teraz główne założenia modelu.

- To innowacyjny projekt, którego głównym celem jest wsparcie procesu deinstytucjonalizacji na rzecz spersonalizowanych usług w środowisku domowym. To alternatywa dla opieki instytucjonalnej osób z zaburzeniami psychicznymi- mówi Ewa Wołczak Zastępca Dyrektora MOPR.

Jednym z nowatorskich rozwiązań zaproponowanych przez ekspertów jest wprowadzenie funkcji asystentów środowiskowych, których zadaniem byłoby wspieranie i towarzyszenie osobom z zaburzeniami psychicznymi w leczeniu i rehabilitacji oraz powrocie do codziennego życia - społecznego i zawodowego. Opracowany model zostanie poddany konsultacjom, a jego przetestowanie i wdrożenie należeć będzie do organizacji wyłonionych w drodze otwartego naboru na partnerów, jaki MOPR planuje ogłosić w lipcu br.Kolejny krok to wdrożenie modelu

Trwają intensywne prace, ponieważ stawką jest pozyskanie dodatkowych środków unijnych pieniędzy na wdrożenie pozaszpitalnej opieki nad pacjentem zaburzonym psychicznie. Obecnie w Gdańsku na Domy Pomocy Społecznej, w których zazwyczaj umieszcza się osoby z zaburzeniami psychicznymi czeka 113 chorych. Przygotowywany model ma zapobiegać ich hospitalizacji. Ważne jest, aby osoby z zaburzeniami jak najdłużej mogły funkcjonować w swoich środowiskach. Tego rodzaju pacjent, chociaż bardzo trudny, może funkcjonować we własnym domu, z rodziną. Trzeba tylko stworzyć system pomocy nie tylko medycznej, ale również środowiskowej obejmującej codzienne funkcjonowanie.

Model zakłada powołanie tzw. asystenta środowiskowego, którego głównym zadaniem będzie uczestnictwo i wsparcie w zdrowieniu, co powinno docelowo umożliwić osobom z zaburzeniami psychicznymi niezależne, samodzielne i aktywne funkcjonowanie w każdym obszarze życia. Asystent środowiskowy ma pełnić funkcję rzecznika pomiędzy poszczególnymi podmiotami działającymi na rzecz zdrowienia osoby z zaburzeniami psychicznymi, przy aktywnym udziale tej osoby. Asystent środowiskowy pełni również funkcję motywacyjną w stosunku do osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz funkcję monitoringu w procesie zdrowienia i rehabilitacji.

Do głównych zadań asystenta środowiskowego w obszarze medycznym należeć będzie:

    wsparcie osoby z zaburzeniami psychicznymi w zakresie utrzymywania kontaktów z podmiotami zajmującymi się leczeniem,
    wsparcie w uzgadnianiu i pilnowania terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
    monitoring regularnego przyjmowaniu leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
    motywowanie do leczenia w celu zdrowienia,
    monitoring procesu zdrowienia,
    uczestnictwo w Zespole Konsultacyjno - Diagnostycznym.


Dane statystyczne nie są optymistyczne

Zgodnie z ogólnopolskim badaniem EZOP, przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne z klasyfikacji ICD-10 i DSM-IV można rozpoznać w ciągu życia u 23,4% osób. Ponadto 20-30% populacji w wieku 18-64 lata uskarża się na występowanie objawów, które nie są wystarczające do postawienia diagnozy, ale obniżają jakość życia i mogą zwiastować pojawienie się zaburzeń. Woj. pomorskim rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych szacuje się na 24,8% (przy średniej krajowej 23,4%), co oznacza, że problem może dotyczyć 374 tys. mieszkańców Pomorza. Biorąc pod uwagę, że większym ryzykiem zaburzeń psychicznych obciążeni są mieszkańcy dużych miast, dużej części osób potrzebujących wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego mogą stanowić mieszkańcy Trójmiasta, w tym Gdańska.

W woj. pomorskim ogólna liczba pacjentów zarejestrowanych w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi między 2010r. a 2013r. wzrosła o 6% (z 91462 do 96978 osób). Liczba pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (bez uzależnień) wzrosła o 11%. Największy wzrost nastąpił w liczbie pacjentów z zaburzeniami afektywnymi oraz zaburzeniami nerwicowymi - o 25%, a także zaburzeniami osobowości i zachowania dorosłych - o 20%. Natomiast o 12% wzrosła liczba pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń rozwojowych. Z kolei o 30% spadła liczba pacjentów poradni cierpiących na zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu, a na podobnym poziomie utrzymywała się liczba pacjentów z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych.