WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdańszczanie składają wnioski o dotacje związane z ochroną środowiska
W pierwszym półroczu tego roku (do końca czerwca) wpłynęło 271 wniosków mieszkańców na dotacje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Miasto Gdańsk przeznaczy w tym roku aż milion złotych na ten cel! Do tej pory wydano już 408 081 złotych. Wnioski można składać do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy, nie dłużej jednak niż do 30 listopada.
Do końca czerwca wpłynęło 271 wniosków gdańszczan, w tym:

- 47 na dotację na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe

- 5 na instalację kolektorów słonecznych

- 209 na podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej (likwidacja bezodpływowych zbiorników na ścieki oraz likwidacja przydomowych oczyszczalni ścieków)

- 8 na demontaż, transport i utylizację azbestu

- 2 na zagospodarowanie wód opadowych

W pierwszej połowie roku zawarto z wnioskodawcami 193 umowy dotacji na kwotę 473 987,44 zł, a do dziś przekazano 408 081,02 zł.


Warto zmienić ogrzewanie na ekologiczne!

Węgiel uznawany jest za najmniej ekologiczne paliwo. Zmieniając ogrzewanie np. na gazowe, dbamy o nasze wspólne środowisko i jesteśmy ekologiczni.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby prawne.Przypomnijmy, że w 2015 roku Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku udzielił 231 dotacji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W ubiegłym roku Miasto przeznaczyło na dotacje także pół miliona złotych, jednak zainteresowanie mieszkańców było większe, dlatego kwotę zwiększono i łącznie wypłacono aż 849 427 złotych! Na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne w roku 2015 wypłacono dotację 181 wnioskodawcom (na kwotę 702 898,41 zł).

Wysokość dotacji

Wysokość jednorazowej dotacji ustala się według następujących zasad: dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych) w przypadku przebudowy ogrzewania na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - wynosi ona 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 4 000 zł. Natomiast dla spółdzielni mieszkaniowych dotacja wynosi do 50% łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 20 000 zł.

W tym roku gdańszczanie mogą ubiegać się o dotacje m.in. na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne, czy instalację kolektora słonecznego. Miasto przeznaczyło na ten cel aż milion złotych.

Do kiedy i gdzie składać wnioski?

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacony rachunek lub faktura VAT. Wnioski można składać od 1 stycznia do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy, nie dłużej jednak niż do 30 listopada. Co ważne - dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione w roku, w którym został złożony wniosek.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców lub w sekretariacie Wydziału Środowiska, bądź wysłać na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową - o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na:

- zakup urządzeń grzewczych, będących źródłem ciepła (grupowych kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym, pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, wkładów elektrycznych do pieców kaflowych) oraz montaż instalacji grzewczej,

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:

- zakup i montaż węzłów cieplnych,

- wykonanie przyłączy do linii przesyłowych,

- instalację c.o.

Nie przyznaje się dotacji na:

- instalację ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach (lokalach) mieszkalnych,

- zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym,

- zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze,

- instalację ogrzewania węglowego (np. na paliwo typu ekogroszek, kotły retorowe),

- instalację systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach) w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,

- przebudowę ogrzewania na ogrzewanie olejowe, na piece na biomasę,

- instalację ogrzewania z zastosowaniem pomp cieplnych.