WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Fitch podniósł rating krajowy dla Gdańska do AA+
Ze Stabilnej na Pozytywną podwyższyła agencja Fitch Ratings perspektywę dla międzynarodowego długoterminowego ratingu Miasta Gdańska dla zadłużenia w walucie krajowej oraz dla długoterminowego ratingu krajowego.
Obecny rating:

- długoterminowy IDR w walucie krajowej: został potwierdzony  na poziomie "A-" z perspektywą pozytywną;

- długoterminowy rating krajowy: został potwierdzony na poziomie "AA (pol)" z perspektywą pozytywną;

- długoterminowy rating IDR w walucie obcej: został potwierdzony na poziomie "A-" z perspektywą stabilna.

Zmiana perspektywy ratingów odzwierciedla pogląd Fitch dotyczący kontynuacji dobrych wyników operacyjnych Miasta oraz mocnych wskaźników obsługi i spłaty zadłużenia w średnim okresie.

Ratingi odzwierciedlają dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z dobrymi wynikami operacyjnymi zapewniają Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Ratingi odzwierciedlają także umiarkowany poziom zadłużenia.

Zmiana perspektywy ratingów odzwierciedla również następujące czynniki:

1)       Fitch zakłada, że w latach 2016-2018 wyniki operacyjne Gdańska pozostaną dobre. Fitch zgodnie z podstawowym wariantem prognoz zakłada, że nadwyżka operacyjna Gdańska wyniesie średnio 300 mln zł rocznie lub 14% dochodów operacyjnych. Nadwyżki na takim poziomie będą 3 razy wyższe niż prognozowana obsługa długu (spłata kapitału i odsetki). Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że Miasto będzie kontynuować skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, a dochody z podatków będą rosły, w związku z prognozowaną dalszą ekspansją gospodarki narodowej.

2)      Nadwyżka operacyjna w 2015r. była wysoka i wyniosła 369 mln zł oraz 16,3% w relacji do dochodów operacyjnych (zbliżona do roku 2014r.). Miasto trzeci rok z rzędu osiągnęło nadwyżkę budżetową pomimo wysokich wydatków inwestycyjnych (średnio 27% wydatków ogółem).

3)      Zadłużenie ogółem Miasta na koniec roku 2016 spadnie do około 926 mln zł (w tym zobowiązania  z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wyniosą 906 mln zł  oraz zobowiązania z pozostałych tytułów dłużnych wyniosą 20 mln zł). Fitch zakłada, że zadłużenie ogółem Miasta powróci na ścieżkę wzrostu począwszy od 2017r., ale nie przekroczy 50% dochodów bieżących w średnim okresie (45% na koniec 2015r.).

4)      Fitch spodziewa się, że wydatki majątkowe Gdańska w latach 2016-2017 mogą wynieść łącznie 1 mld zł (średnio 20% wydatków budżetowych rocznie) w związku z rozpoczęciem nowych projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Ponad 80% wydatków majątkowych może być sfinansowane z nadwyżki bieżącej Miasta oraz dochodów majątkowych, przy założeniu że Władze Gdańska w dalszym ciągu z powodzeniem będą pozyskiwać wysokie dotacje unijne oraz z budżetu państwa na współfinansowanie programu inwestycyjnego. Powinno to ograniczyć zapotrzebowanie Gdańska na finansowanie długiem w średnim okresie.

5)      Władze Miasta prowadzą ostrożną politykę budżetową i finansową, co gwarantuje utrzymanie dobrych wyników operacyjnych pomimo ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyjne, spowodowanej przede wszystkim przekazywanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w oświacie i pomocy społecznej. Dodatkowa presja na budżet Miasta związana jest z koniecznością utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury.