WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Dwudziestu dwóch członków komisji będzie pomagać osobom dotkniętym problemami alkoholowymi, edukować i działać na polu profilaktyki oraz pilnować zasad sprzedaży alkoholu.
Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Dwudziestu dwóch członków komisji będzie pomagać osobom dotkniętym problemami alkoholowymi, edukować i działać na polu profilaktyki oraz pilnować zasad sprzedaży alkoholu.Podczas pierwszego posiedzenia Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej wręczył powołania na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Przed Wami wiele wyzwań z którymi będziecie się mierzyć. Wierzę, że podejmiecie je z pełnym zaangażowaniem. A waszą pracę cechować będzie nowa jakość i dynamika działań - mówił Kowalczuk.

Do kompetencji GKRPA należeć będzie miedzy innymi: pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, motywowanie do powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych, inicjowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz nadzór nad przestrzeganiem warunków i zasad sprzedaży alkoholu.Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku

Przewodniczący - Michał Brzeziński, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych w Gdańsku;

Sekretarz - Bożena Mechlinska, pracownik Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień;

Członkowie:

1) Łukasz Hamadyk - Radny Miasta Gdańska;

2) Wojciech Błaszkowski - Radny Miasta Gdańska;

3) Joanna Buchholc - pracownik Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku;

4) Marek Jankowski - dyrektor Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdańsku;

5) Radosław Nowak - pracownik Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień;

6) Marcin Męczykowski - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku;

7) Zbigniew Kowalczyk - funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku;

8) Agnieszka Solecka - pracownik Straży Miejskiej w Gdańsku;

9) Waldemar Lewandowski - pracownik Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży;

10) Maria Bemben - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Gdańsku;

11) Joanna Brzoskowska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku;

12) Ewa Gajowiak - pedagog, pracownik Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku;

13) Wojciech Bystry - prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta;

14) Zbigniew Kamieński - członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar;

15) Anna Jarząbek - pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku;

16) Ks. Bogusław Głodowski - Duszpasterz Uzależnionych Archidiecezji Gdańskiej;

17) Barbara Kmieć - prezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość" w Gdańsku;

18) Beata Krzemińska - kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym Gdańsk -Południe;

19) Ewa Czajkowska - pracownik Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.;

20) Anna Tyrańska-Fobke - pracownik Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień;W ramach Komisji działają następujące zespoły problemowe:  Zespół ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie,  Zespół ds. Profilaktyki Uzależnień,  Zespół ds. Kontroli Obrotu Napojami Alkoholowymi.

Komisja wykonuje swoje zadania we współpracy z policją, prokuraturą, sądami, Urzędem Miejskim w Gdańsku i jego jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami, w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań.Jak otrzymać pomoc

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku przyjmuje interesantów w siedzibie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Dyrekcyjna 5 (poziom -1, pokój przy windzie) w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8.30-17.30 i środa 8.30-15.30 (piątek jest dniem pracy administracyjnej).

W siedzibie GKRPA można uzyskać pomoc w rozwiązaniu szeroko pojętych  problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przez osoby uzależnione i osoby z najbliższego otoczenia, przede wszystkim w zakresie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Wnioski w przedmiotowej sprawie składają osoby fizyczne, komisariaty, centra pracy socjalnej MOPR, sądy, prokuratury oraz inne instytucje (szkoły, organizacje).

W przypadkach, gdzie z powodu niespełniania przesłanek ustawowych - nie ma zastosowania procedura zobowiązania do leczenia, oferowana jest także pomoc w zmotywowaniu osoby nadużywającej alkoholu do podjęcia terapii (bez sądowego zobowiązania).

Udzielane jest także wszechstronne poradnictwo i  wsparcie w zakresie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, terapii w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz kompleksowe udzielanie informacji na temat oferty i miejsc specjalistycznych placówek zajmujących się terapią dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, przeciwdziałania przemocy oraz pomocy psychologicznej  dla dzieci, DDA, porad prawnych, a nawet wsparcia duchowego.

W okresie od stycznia do września 2016 roku w siedzibie GKRPA przyjęto ogółem 1462 interesantów. Ponadto udzielono ok. 3500 porad, informacji i konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych w sprawach ściśle związanych z problematyką alkoholową.Obecnie na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku przeznaczono kwotę w wysokości około  10 mln zł.

Na roczne wynagrodzenie dla 22 członków komisji zabezpieczono kwotę w ramach ww. programu w wymości ok. 300 000zł.Podstawowymi dokumentami  regulującymi kwestie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi są:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 -2020.