WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
BRG zaprasza na dyskusję publiczną
24 listopada 2016 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu planu Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Obszar planu, o powierzchni ok. 49,74 ha położony jest w północno-zachodniej części jednostki urbanistycznej Błonia-Płonia, między rzeką Martwą Wisłą, ulicą Elbląską i trasą mjr. Henryka Sucharskiego. Celem sporządzania planu jest określenie przeznaczenia terenu oraz ustalenie optymalnych warunków zagospodarowania wykorzystujących m. in. nadwodne położenie, sąsiedztwo terenów przemysłowo-usługowych i bliskość Śródmieścia oraz tras komunikacyjnych. Teren ma znaczny potencjał rozwojowy, który powinien być wsparty ustaleniami planu (obecnie, z uwagi na brak planu miejscowego, inwestowanie może odbywać się jedynie w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy wydawane w nawiązaniu do sąsiedztwa). Wprowadzenie możliwości tymczasowego wykorzystania rezerwy drogowej na cele usługowe,  pozwoli na uporządkowanie i estetyzację terenu zlokalizowanego przy jednej z głównych dróg wjazdowych miasta. Z uwagi na prawdopodobnie odległy termin realizacji tego odcinka Nowej Wałowej, można dopuścić zabudowę tymczasową na tym terenie.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.Zgłaszanie uwag - do 13 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 13 grudnia 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.plUwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl