WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Zamiast wykluczenia - klucz do własnego M
24.11.2016r. podczas sesji Rady Miasta Gdańska uchwalono Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023. Ma on na celu rozwój mieszkalnictwa społecznego połączonego z różnymi formami wsparcia specjalistów. Tak by odbiorcy programu mogli prowadzić samodzielne życie.

- Jest to kolejny program miejski skierowany do najuboższej i najbardziej zagrożonej wykluczeniem grupy mieszkańców. W tej chwili w Gdańsku mamy 147 mieszkań w systemie mieszkalnictwa wspomaganego. Przygotowany Program ma za zadanie rozwijać system tak, by co roku pula zwiększała się o kolejnych 50 mieszkań- podkreśla Piotr Olech zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego.

Celem głównym Programu jest zintegrowanie rozwiązań obszaru polityki mieszkaniowej z rozwiązaniami obszaru pomocy i integracji społecznej w kierunku deinstytucjonalizacji i indywidualnego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dla kogo program?

Program jest adresowany do Mieszkańców Gdańska - osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wymagające wsparcia. Osoby te oczekują na lokal z zasobów gminy, posiadają prawo do lokalu w gminnym zasobie, wynajmują mieszkanie na rynku prywatnym lub korzystają ze wsparcia w mieszkaniu prowadzonym przez instytucję pomocy i integracji społecznej. Odbiorcami Programu mogą być również absolwenci programów społecznych (w tym absolwenci Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, Osiedla Sitowie czy Centrum Integracji Społecznej), wychowankowie pieczy zastępczej, wychowankowie innych placówek w procesie usamodzielnienia, rodziny wielodzietne, ofiary przemocy domowej, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, seniorzy i inni.

Mieszkanie ze wsparciem. Ale jakim?

Aby odbiorcom Programu dać szansę na pokonywanie trudności w oparciu o indywidualnie zawarte kontrakty skierowane do nich będą różne formy wsparcia: praca socjalna, monitorowanie wywiązywania się z ponoszenia opłat związanych z mieszkaniem. Skierowany do nich zostanie też szeroka oferta usług począwszy od asystentury, wsparcia specjalistycznego, terapii, animacji i organizowania społeczności lokalnych, poprzez doradztwo prawne, konsultacje oraz treningi umiejętności społecznych.

Mieszkania wspomagane i ze wsparciem

Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym wprowadza do prawa lokalowego dwa nowe pojęcia: mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem.

Mieszkania wspomagane realizowane są w systemie pomocy społecznej świadczonej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz organizacji pozarządowych połączone są z szerokim wsparciem specjalistów.

Mieszkania ze wsparciem wiążą się z podpisaniem standardowej umowy najmu połączoną z systemem wsparcia, jednak nie tak szerokiego jak w przypadku mieszkań wspomaganych.

Program stanowić będzie również podstawę do opracowania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Umożliwi też pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł na realizację poszczególnych projektów.

Realizatorzy Programu

Liderem i koordynatorem Programu będzie Wydział Rozwoju Społecznego UMG, natomiast partnerami i realizatorami będą: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Skarbu, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UMG, organizacje pozarządowe, deweloperzy, Gdańskie Centrum Świadczeń, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o., Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.,  spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Jednocześnie z Programem Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku.