WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Styczniowe wyłożenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego
Od 30 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. W styczniu odbędą się dyskusje publiczne na temat każdego z planów - dwie już w pierwszym tygodniu roku.
Oprócz projektów planów i prognoz oddziaływania na środowisko, do wglądu wyłożono także opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto podkreślić, że równolegle wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Terminy dyskusji publicznych

Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów i prognoz oddziaływania na środowisko odbywają się zawsze w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

4 stycznia - Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM
5 stycznia - Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II
18 stycznia - Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga

Czego dotyczą plany?

Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM


Obszar planu, o powierzchni około 70,6 ha, położony jest w jednostce urbanistycznej Matarnia, od zachodu graniczy z ulicą Nowatorów, od północnego - zachodu z ulicą Budowlanych, od wschodu z trasą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) i terenami leśnymi, od południa obejmuje fragment trasy dawnej kolei "Kokoszkowskiej" i fragment ulicy Maszynowej. Intencją sporządzania planu jest m.in. dostosowanie obecnych zapisów planów miejscowych do zaistniałych zmian po realizacji PKM,  intensyfikacja zagospodarowania w związku z sąsiedztwem przystanku PKM Matarnia, obwodnicy trójmiasta i lotniska oraz ustalenie przeznaczenia i zasad obsługi komunikacyjnej w części południowej nie posiadającej aktualnie planów miejscowych.

Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II

Obszar objęty planem o powierzchni ok. 1,56 ha położony na Zaspie Młyniec, w rejonie ul. Hynka i Alei Jana Pawła II. Głównym celem sporządzenia planu miejscowego jest weryfikacja i korekta parametrów urbanistycznych związana z wnioskiem o zmianę zapisów obowiązującego planu, dotyczącym lokalizacji szkoły i przedszkola.

Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga

Obszar o powierzchni około 1,1 ha położony jest w dzielnicy Chełm, pomiędzy ulicą Platynową i Czirenberga oraz terenem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Dolina Potoku Oruńskiego". Do planu przystąpiono w celu korekty zapisów dotyczących parametrów zabudowy, która umożliwi realizację krytego kortu tenisowego oraz toru z placem ćwiczeń dla rolkarzy i terenowych urządzeń ćwiczeń fitness przeznaczonych głównie dla osób starszych.

Zgłaszanie uwag - do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 14 lutego 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.