WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Pamiętaj o obiedzie dla dziecka!
Gdańscy rodzice, którzy chcieliby jeszcze skorzystać ze wsparcia w formie dożywiania dzieci w przedszkolach lub szkołach w okresie do 30 czerwca, winni pilnie zasygnalizować potrzebę nauczycielowi, pedagogowi lub pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (o ile jeszcze tego nie zrobili). To konieczne, gdyż decyzje o przyznaniu takiej pomocy wydawane są zawsze na okres: od września do końca roku kalendarzowego i ponownie: od stycznia do końca czerwca.
Wsparcie uruchamiane jest błyskawicznie. Pracownik MOPR natychmiast przeprowadzi wywiad, aby ustalić, czy rodzina kwalifikuje się do takiej pomocy. Jest ona realizowana w ramach dwóch programów: rządowego "Pomocy państwa w zakresie dożywiania" oraz gminnego, o charakterze osłonowym. Dzięki gdańskiemu na takie wsparcie dla dzieci mogą liczyć rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 180 procent kwoty kryterium dochodowego, określonego ustawą o pomocy społecznej, czyli 925, 20 złotych. W indywidualnych, uzasadnionych życiowo przypadkach ten dochód może być jeszcze wyższy. Dodajmy, że sam rządowy program przyznaje bezpłatne posiłki dla dzieci tylko z tych rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 150 procent kwoty kryterium pomocowego, tj. 771 zł. Tylko w ubiegłym roku bezpłatne obiady otrzymało w Gdańsku ponad 3100 dzieci i młodzieży.


Wniosek o dożywianie dzieci

W przypadku ubiegania się o pomoc dot. dożywiania dzieci w szkole w okresie od stycznia do 30.06.2017 r., wniosek w tej sprawie rodzic składa w Centrum Pracy Socjalnej w dzielnicy zamieszkania. Do niego należy dołączyć m.in.:

    *dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od
      pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),
    *osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha
      przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo,
    *w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub
      aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
    *osoby prowadzące działalność gospodarczą - oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.