WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Trzy projekty planów zagospodarowania wyłożone w lutym w BRG
Od 30 stycznia do 1 marca 2017 r. roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym dwa z prognozami oddziaływania na środowisko. Równolegle wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.
Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko (oprócz planu Wrzeszcz Dolny - browar III przy ul. Kilińskiego, który wyłożono bez prognozy oddziaływania na środowisko), opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Projektanci planów udzielają wszelkich informacji na ich temat od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00.Terminy dyskusji publicznych
Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko odbywają się zawsze w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

7 lutego - Nowy Port rejon ulicy Na Zaspę 31 A - teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
8 lutego - Jelitkowo - wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej
9 lutego -  Wrzeszcz Dolny - browar III przy ul. Kilińskiego

Nowy Port rejon ulicy Na Zaspę 31 A - teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
Aktualizacja zapisów obowiązującego planu miejscowego  pozwoli na dostosowanie ich do planowanej inwestycji polegającej między innymi na wprowadzeniu obiektów sportowych o sztucznej nawierzchni (np. boisko lekkoatletyczne). Przeprowadzone analizy funkcjonalno-przestrzenne wykazały, że obecnie na terenie dzielnicy Nowy Port występuje deficyt w zakresie urządzeń lekkoatletycznych, o które wnioskowała Rada Dzielnicy, zarówno dla uczniów jak i dla mieszkańców.

Jelitkowo - wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej
Celem sporządzenia planu jest weryfikacja zapisów planu obowiązującego, a w szczególności umożliwienie realizacji nowej zabudowy -  obiektu zaplecza plażowego zlokalizowanego przy wejściu nr 63. Nowy budynek, o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35m2 miałby mieścić toalety ogólnodostępne (przystosowane także dla potrzeb osób niepełnosprawnych), natryski i przebieralnie.

Wrzeszcz Dolny - browar III przy ul. Kilińskiego
Weryfikacja ustaleń planu podyktowana jest zmianą zamiarów inwestycyjnych inwestora, który w części północnej zespołu pierwotnie planował zabudowę biurową, a obecnie zamierza zrealizować zespół mieszkaniowy.

Zgłaszanie uwag - do 15 marca
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 15 marca 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.