WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntów na terenie Gdańska? Pamiętaj o opłacie rocznej oraz możliwości ubiegania się o bonifikatę i zmianę terminu
Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntów na terenie Gdańska? Pamiętaj o opłacie rocznej oraz możliwości ubiegania się o bonifikatę i zmianę terminu
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu należy wnosić do 31 marca każdego roku. W uzasadnionych przypadkach ustalony może zostać inny termin - warunkiem jest złożenie wniosku nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, każdy użytkownik wieczysty zobowiązany jest do wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu do 31 marca każdego roku. Jednak, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska, na uzasadniony wniosek użytkownika, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, istnieje możliwość ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej za 2017 rok.


Co ważne, alternatywny termin wniesienia opłaty nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego i uzależniony jest od wysokości opłat ciążących na użytkownikach wieczystych.

I tak:

- dla użytkowników wieczystych zobowiązanych do wnoszenia opłat rocznych w kwocie od 101 zł. do 30.000 zł, ustala się termin zapłaty do 30 czerwca 2017 r.

- dla użytkowników wieczystych zobowiązanych do wnoszenia opłat rocznych w kwocie ponad 30.000 zł, ustala się termin zapłaty do 30 września 2017 r.


Jak wnioskować o zmianę terminu wniesienia opłaty?

W przypadku osoby fizycznej konieczne jest jedynie złożenie wniosku (formularz do pobrania w Zespołach Obsługi Mieszkańców lub online - konieczne podanie adresu nieruchomości!).

Przedsiębiorcy muszą do wniosku (formularz - jak dla osób fizycznych) dołączyć:

- opis sytuacji ekonomicznej wraz z ostatnim sprawozdaniem finansowym (sporządzonym zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), sprawozdaniem F-01 za ostatni kwartał,

- zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis za okres bieżącego roku i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, bądź zaświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis ww. okresie,

Co ważne, w przypadku uzyskania pomocy de minimis: wartość uzyskanej pomocy ww. okresie nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.Wnioski należy składać w punktach podawczych w Zespołach Obsługi Mieszkańców, bądź przesłać pocztą (ważna data stempla pocztowego) na adres:

Wydział Skarbu

Urząd Miejski w Gdańsku

Nowe Ogrody 8/12

80-803 GdańskJesteś osobą fizyczną - możesz ubiegać się o bonifikatę

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego udzielana jest osobom fizycznym, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. W roku 2016 dla udzielenia bonifikaty obowiązywała kwota w wysokości 1.949,89 zł brutto dochodu za 2015 rok dla jednego członka gospodarstwa domowego, natomiast w 2017 roku kwota zostanie ogłoszona przez Prezesa GUS w lutym 2017. Wówczas obowiązująca kwota uprawniająca do 50% bonifikaty w opłacie za rok 2017 będzie podana do informacji publicznej.Nabyłeś nieruchomość gruntową z prawem użytkowania wieczystego gruntu w Gdańsku - zgłoś się do Urzędu Miejskiego w celu naliczenia opłaty rocznej z tego tytułu!

W związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powstaje obowiązek wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.Gdzie uzyskamy szczegółowe informacje?W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych:

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 225, 226, 227 (II piętro),

pok. 225 - ulice na literę J, Anny Jagiellonki oraz osoby prawne,

tel. 58 323 6225

pok. 226 - ulice na literę:  A,B,C,E,G,H,L,Ł,O,R,W,

tel. 58 323 6226

pok. 227 - ulice na literę: D,I,M,P,S,Ś,T,U,Z,

tel. 58 323 6227W sprawie opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa:

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 424 (IV piętro), pok.225 (II piętro)

pok. 225 - ulice na literę: B,C,E, K,Ł, O,S,U

tel. 58 323 6275,

pok. 225 - ulice na literę: D,F,G,H,I,J,L,T,W,Z,Ż

tel. 58 323 6525

pok. 424 - ulice na literę: A, Al. Grunwaldzka, Al. Rzeczypospolitej, M, 3 Maja, N, ,R,

tel. 58 323 6424

pok. 424 - ulice na literę P i osoby prawne

tel. 58 323 6474
Wnioski do pobrania oraz opisy procedur znajdują się tutaj:
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Podatki-i-oplaty-lokalne,a,2345