WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji udostępniony
Od 1 lutego do 2 marca Biuro Rozwoju Gdańska udostępnia na swojej stronie internetowej do publicznego wglądu projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Oprócz możliwości składania wniosków i uwag do 2 marca 2017 roku, odbędzie się również pięć spotkań konsultacyjnych - dwa pierwsze już w przyszłym tygodniu.
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji jest efektem kilkumiesięcznej pracy urzędników i współpracy z mieszkańcami - przede wszystkim mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją.

Projekt wraz z załącznikami graficznymi oraz formularzem zgłaszania uwag dostępny jest tu:

http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/307-projekt-gminnego-programu-rewitalizacjiTerminy i miejsca spotkań konsultacyjnych

- 6 lutego 2017 r., godz. 17:00 - Szkoła Podstawowa nr 21, ul Na Stoku 43 - dla obszaru Biskupia Górka / Stary Chełm

- 8 lutego 2017 r., godz. 17:00 - Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6A - dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

- 13 lutego 2017 r., godz. 17:00 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Smoleńska 5/7 - dla obszaru Orunia

- 15 lutego 2017 r., godz. 17:00 - Łaźnia Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1, - dla obszaru Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście

- 20 lutego 2017 r., godz. 17:00 - Sala Akwen I piętro ul. Wały Piastowskie 24 - dla przedstawicieli interesariuszy wszystkich obszarów, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców itp.- W czasie spotkań chcemy m.in. zaprezentować wszystkie działania związane z pracą nad Gminnym Programem Rewitalizacji, począwszy od dnia przystąpienia do sporządzenia, czyli 9 maja 2015 roku - wyjaśnia Ewa Pielak. - Przedstawimy również efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu, a właściwie współpracy zespołu z mieszkańcami, czyli projekt GPR. Przede wszystkim jednak przedstawimy to, co może się wydarzyć w najbliższych latach na wskazanych obszarach, czyli proponowane działania inwestycyjne i społeczne, które przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku terenów znajdujących się obecnie w złym stanie technicznym, gospodarczym i społecznym.- Oczywiście na projekty staramy się o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przed nami przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji technicznej itp., pierwsze widoczne prace zaczną się nie wcześniej niż 2018 roku - dodaje dyrektor Pielak.Wnioski i uwagi zgłaszać można piśmie

Spotkania planowane w lutym to nie jedyna forma konsultacji, będzie można składać również wnioski i uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2017 roku. Wypełniony formularz konsultacyjny (dostępny na stronie BIP i brg.gda.pl) można złożyć drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@brg.gda.pl, wysłać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub złożyć osobiście w sekretariacie pok. nr 401 (IV piętro), w godzinach 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku.

Po zakończonych konsultacjach społecznych, gotowy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie skierowany do uchwalenia jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Jeszcze w pierwszym półroczu 2017 roku odbędą się także konsultacje projektu uchwały dotyczącej Komitetu Rewitalizacji, o czym poinformujemy wkrótce. Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych!Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja ma za zadanie rozwiązać wiele złożonych problemów w celu uzyskania trwałej poprawy jakości życia mieszkańców w obszarach wymagających takiego wsparcia. Łączy w sobie działania nie tylko gospodarcze i przestrzenne, ale przede wszystkim działania w sferze społecznej. Jest to wieloletni proces, stanowiący  element zrównoważonej polityki rozwoju miasta.

Przypomnijmy, że od kwietnia do października 2016 roku odbyły się spacery badawcze i warsztaty oraz funkcjonowały trzydniowe punkty konsultacyjne. Wszystko bezpośrednio na czterech obszarach rewitalizacji. Warsztaty z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, spotkania z przedstawicielami Policji, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska czy Pomorskiej Izby Rzemieślniczej - to wszystko po to, by Gminny Program Rewitalizacji przedstawiał jak najlepsze rozwiązania.Gminny Program Rewitalizacji ma za zadanie zrealizować pięć podstawowych celów, są to:

    Wysoka spójność społeczna, czyli m.in. zmniejszenie liczby osób ubogich i wykluczonych społecznie; zwiększenie zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych i niepracującej młodzieży; podniesienie osiągnięć szkolnych poziomu uczniów oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia.
    Efektywne usługi społeczne, czyli m.in. stworzenie odpowiednich miejsc do prowadzenia usług (adaptacje, remonty); zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia oraz stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń.
    Przyjazne dzielnice o dobrym wizerunku, czyli m.in. poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów i tożsamości dzielnicy; Poprawa dostępności transportowej, w szczególności transportu zbiorowego i rowerowego; promocja dzielnic, budowanie marki oraz podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa.
    Poprawa warunków mieszkaniowych, czyli m.in. poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych; poprawa stanu podwórek w terenach mieszkaniowych; redukcja zadłużenia czynszowego; redukcja wykluczenia mieszkaniowego oraz wprowadzenie nowych inwestycji mieszkaniowych.
    Ożywienie gospodarcze, czyli m.in. poprawa dostępu do usług; zachęty dla inwestorów; tworzenie nowych miejsc pracy / synergia przedsiębiorczości oraz podtrzymanie ginących zawodów.