WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Nowe wyłożenie i dyskusja publiczna w BRG
W dniach od 1 lutego 2016 r. do 1 marca 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożono trzy projekty
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W związku z tym pierwsza z trzech dyskusji publicznych planowana jest 1 lutego o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska ul.
Wały Piastowskie 24 w Gdańsku. Będziemy rozmawiać na temat Suchanina. Plan obejmuje rejon ulic Sobieskiego i Wagnera. Obszar ten
zajmuje około 1,0 h i znajduje się w północnej części dzielnicy Suchanino, a jego granice stanowią: od północy: ulica Sobieskiego, od
wschodu: teren Pomorskich Szkół Rzemiosł, od zachodu: ulica Wagnera, od południa: granice działek nr 3/17, 3/15, 7/1 i 6/1. Celem
planu jest możliwość realizacji pogotowia opiekuńczego dla dzieci wraz z obsługą komunikacyjną tego terenu od ulicy Wagnera.
Inne plany na wyłożeniu
Mieszkańcy Gdańska przez kolejny miesiąc mają możliwość przejrzeć dokładnie planowane zmiany na terenach przez nich zamieszkałych,
wziąć udział w dyskusji, złożyć wnioski a w przypadku wątpliwości, uzyskać wyczerpujące informacje od projektanta prowadzącego
plan.
Przypominamy, że projekty planów miejscowych, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu w siedzibie BRG, są dostępne również w
wersji elektronicznej na stronie internetowej www.brg.gda.pl.
Wszystkie dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, odbędą się w siedzibie Biura Rozwoju
Gdańska w następujących terminach:
1. Suchanino rejon ulic Sobieskiego i Wagnera 01.02.2016 r. 17:00
2. Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fabrycznej 09.02.2016 r. 17:00
3. Rudniki Błonia na zachód od ulicy Połęże 10.02.2016 r. 17:00
W przypadku tych projektów, wszelkie uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15
marca 2016 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na
adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej.

Inne plany na wyłożeniu
Mieszkańcy Gdańska przez kolejny miesiąc mają możliwość przejrzeć dokładnie planowane zmiany na terenach przez nich
zamieszkałych, wziąć udział w dyskusji, złożyć wnioski a w przypadku wątpliwości, uzyskać wyczerpujące informacje od projektanta
prowadzącego plan.
Przypominamy, że projekty planów miejscowych, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu w siedzibie BRG, są dostępne również w
wersji elektronicznej na stronie internetowej www.brg.gda.pl <http://www.brg.gda.pl>.
Wszystkie dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, odbędą się w siedzibie Biura Rozwoju
Gdańska w następujących terminach:
1. Suchanino rejon ulic Sobieskiego i Wagnera 01.02.2016 r. 17:00
2. Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fabrycznej 09.02.2016 r. 17:00
3. Rudniki Błonia na zachód od ulicy Połęże 10.02.2016 r. 17:00
W przypadku tych projektów, wszelkie uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15
marca 2016 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na
adres mailowy: brg@brg.gda.pl <mailto:brg@brg.gda.pl>, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.